G8

Thursday 27 April 20:00
Campus Luigi Einaudi
Lungo D'ora Siena, 100, Torino